15. lipiec 2020 - 6:30
Strzelnica CQB Szkoła OGNIA
PolandCzestochowaKochcice, 42-700 Lubliniec

Walka W Terenie Zurbanizowanym – 001 Przenikanie, Strzelnica CQB Szkoła OGNIA, środa, 15. lipiec 2020

KURS: WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – 001 PRZENIKANIE

DATA REALIZACJI: 15-16 lipiec 2020 roku

OPIS: WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – 001 PRZENIKANIE to dwudniowe szkolenie bojowe, które prowadzimy w formie zajęć praktycznych w Killing House i na strzelnicy bojowej.

Kurs przygotowuje Uczestnika do reagowania na wrogą aktywność osób uzbrojonych w broń palną, w tym także do samodzielnego taktycznego przemieszczania się z bronią w rękach po budynku, w którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia bezpośredniego i bezprawnego zamachu z zastosowaniem broni palnej.

W trakcie zajęć praktycznych uczymy strzelać do celów nieruchomych, pojedynczych i grupowych z odległości od 5 metrów do 15 metrów.

W ramach zajęć pogłębiamy i poszerzamy wiedzę z zakresu posługiwania się bronią palną oraz wyrabiamy umiejętności bojowe niezbędne do utrzymania inicjatywy w trakcie starcia ogniowego w bliskim dystansie w budynku. Szczególną uwagę koncentrujemy na wyrobieniu umiejętności prowadzenia szybkiego ognia z broni palnej zza rogu ściany do celu zlokalizowanego za barykadą i odruchowego przechodzenia na broń zapasową z powodu zacięcia w broni głównej w trakcie boju, a także na wykształceniu umiejętności rozpoznawania celu podczas wymiany ognia w bliskim dystansie, w tym identyfikowaniu u przeciwnika poziomu gotowości do ataku.

W trakcie szkolenia budujemy respekt do broni palnej, motywujemy do samokształcenia, a także uświadamiamy Uczestnika w zakresie strzelania z broni palnej w obronie koniecznej.

MODUŁ: DZIAŁANIA TAKTYCZNE

JEDNOSTKA MODUŁOWA: WALKA

MATERIAŁ NAUCZANIA: WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – 001 PRZENIKANIE

RODZAJ BRONI PALNEJ: broń palna samopowtarzalna

TYP BRONI PALNEJ: broń główna – karabinki .223 GROT lub karabinki 7,62 mm AK, AKM lub karabinki .223/5,56 mm BERYL, MINI BERYL lub karabinki .223/5,56 mm AR15, CR223 lub pistolety 9 mm GLOCK 17, GLOCK 19; broń zapasowa – pistolety 9 mm GLOCK 17, GLOCK 19

INSTRUKTORZY – żołnierze i weterani Jednostki Wojskowej Komandosów

W CZASIE SZKOLENIA:

Wyjaśnimy różnice pomiędzy osłoną a ukryciem.

Zanalizujemy charakterystyki i zdolności broni, aby zrozumieć technikę krojenia sektora bronią w bliskim dystansie.

Będziemy szkolić w operowaniu bronią z nabojem w komorze nabojowej.

Będziemy kształcić w stosowaniu taktycznych procedur operowania w budynku działając pojedynczo w oderwaniu od własnych sił.

Będziemy szkolić w stosowaniu techniki krojenia sektora bronią wykorzystując do tego osłonę w postaci narożnika.

Wyjaśnimy jak określać Ostatni Bezpieczny Punkt zanim wykonasz taktyczne wejście do otwartego pomieszczenia.

Będziemy ćwiczyć jak sprawdzać korytarze i pomieszczenia operując w budynku pojedynczo, w oderwaniu od własnych sił.

Będziemy pracować nad umiejętnościami strzeleckimi w celu uzyskania wysokiej celności i precyzji w czasie prowadzenia ognia pojedynczego szybkiego podczas kontaktu ogniowego w budynku.

Będziemy musztrować w stosowaniu odpowiednich postaw strzeleckich, zapewniających utrzymanie inicjatywy podczas prowadzenia ognia w budynku.

Pokażemy, że krojenie sektora bronią przy wykorzystaniu osłon podnosi szanse na przetrwanie w czasie przenikania w budynku strefie walk.

Będziemy ćwiczyć w wykorzystywaniu narożników jako tarcz w czasie wymiany ognia.

Będziemy musztrować w stosowaniu postaw taktycznych i postaw bojowych z bronią.

Będziemy praktykować w stosowaniu osłon i przeszkód w czasie walki ogniowej w bliskim dystansie.

Będziemy pracować nad odruchami w stosowaniu systemu rażenia w postaci broń główna i zapasowa w walce w budynku.

Będziemy kładli nacisk na zachowanie bojowe.

Pokażemy, dlaczego ważne jest bezpieczne operowanie bronią palną.

Z wykorzystaniem amunicji treningowej Ultimate Training Munitions (UTM) przerobimy zastosowanie nabytych odruchów w różnych sytuacjach taktycznych w pojedynkach ogniowych FORCE ON FORCE

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO DZIAŁANIA W ZESPOLE OGNIOWYM

UCZESTNIK DOŚWIADCZY SZKOLENIA PRZEZ WETERANÓW POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE BOJOWE.14 godzin szkolenia bojowego150 sztuk amunicji ostrej do broni20 nabojów Ultimate Training Munitions (UTM) - Man Marker Round (MMR) do broniDziałanie w oporządzeniu bojowymĆwiczenia oparte na realnych sytuacjach z pola walki

Strzelania na strzelnicy bojowej i w KILLING HOUSEOperowanie bronią z nabojem w komorze nabojowej3 techniki prowadzenia ognia szybkiegoNacisk na zachowanie bojowe w trakcie szkoleniaStrzelania amunicją ostrą w budynkuDziałanie w oporządzeniu bojowym

BoUCZYMY STRZELAĆ I WALCZYĆ. ALE PRZEDE WSZYSTKIM UCZYMY MYŚLEĆ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa 14 godzin.

CENA SZKOLENIA: 1360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych) od osoby

Jest możliwość używania własnej broni i amunicji do tej broni (Organizator nie dopuszcza do użycia amunicji smugowej) – cena za szkolenie wynosi 1020,00 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych) od osoby.

KRYTERIA REKRUTACJI: W szkoleniu może wziąć udział osoba która ukończyła 18 lat oraz dodatkowo spełni jeden poniższy warunek:

1) pełni czynną służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, lub

2) jest funkcjonariuszem publicznym posiadającym na wyposażeniu broń palną, lub

3) odbyła służbę wojskową, lub

4) posiada pozwolenie na broń, lub

5) posiada dopuszczenie do posiadania broni, lub

6) jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, lub

7) posiada patent strzelecki, lub

8) przedstawi Zaświadczenie wystawione przez SZKOŁĘ OGNIA, REGON 362694321 potwierdzający, że uczestniczyła w szkoleniu:

a. WALKA W BLISKIM DYSTANSIE (CQB) – 001 ZAPAS;WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI: osoba przystępująca do szkolenia musi posiadać umiejętności strzeleckie w posługiwaniu się systemem walki broń główna i zapasowa na poziomie oceny „dostateczny” (Ogólna skuteczność – nie mniej niż 40 procent).ZAŚWIADCZENIE/CERTYFIKAT: Uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

MIEJSCE SZKOLENIA: Strzelnica CQB Szkoła OGNIA/ul. Lubliniecka 9/Kochcice/powiat lubliniecki/województwo śląskie/POLSKA

REKRUTACJA NA SZKOLENIE: rekrutacja jest zakończona na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. O pierwszeństwie w zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje termin zaksięgowania wpłaty.

KONTAKT: email1. ORGANIZATOR: SZKOŁA OGNIA Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego.

2. IDENTYFIKATOR SZKOLENIA: DT-W-WWTZ-001

3. DYSTANS STRZELAŃ: od 2 metrów do 10 metrów

4. ĆWICZENIA:

4.1. Zasady bezpieczeństwa.

4.2. Porównanie danych taktyczno-technicznych broni i analiza ich wpływu na walkę z zastosowaniem techniki wychylanie zza narożnika.

4.3. Analiza zdolności taktycznej broni i ich wpływu na walkę zza narożnika z zastosowaniem techniki wychylanie

4.4. Przygotowanie broni I wyposażenia taktycznego do walki w budynkach.

4.5. Procedura ogniowa – załadowanie nabojem broni głównej i zapasowej.

4.6. Procedura ogniowa – rozładowanie broni głównej i zapasowej.

4.7. Procedura ogniowa – postawa strzelecka z prawej strony narożnika.

4.8. Procedura ogniowa – postawa strzelecka z lewej strony narożnika.

4.9. Procedura taktyczna – skanowanie sektora za narożnikiem przy wykorzystaniu techniki – krojenie bronią.

4.10. Strzelanie szkolne – postawa strzelecka stojąca z zastosowaniem narożnika jako osłony, prowadzenie ognia do celu stacjonarnego z odległości 5 metrów.

4.11. Strzelanie szkolne – postawa strzelecka stojąca, wychylanie zza narożnika i prowadzenie ognia do celu stacjonarnego z odległości 5 metrów.

4.12. Procedura ogniowa – przemieszczenie broni z prawej strony osłony na lewą ze zmianą trzymania broni.

4.13. Procedura ogniowa - przemieszczenie broni z lewej strony osłony na prawą ze zmianą trzymania broni.

4.14. Strzelanie szkolne – postawa strzelecka stojąca, przemieszczanie broni z silnej strony na słabą i ze słabej na mocną stronę będąc za osłoną i prowadzenie ognia do celu stacjonarnego z odległości 5 metrów.

4.15. Procedura taktyczna – tworzenie Ostatniego Bezpiecznego Punktu przed narożnikiem zlokalizowanym w korytarzu budynku.

4.16. Procedura taktyczna – przemieszczanie wzdłuż korytarza z zastosowaniem techniki – zęby piły.

4.17. Procedura taktyczna – tworzenie Ostatniego Bezpiecznego Punktu za narożnikiem zlokalizowanym w korytarzu budynku.

4.18. Strzelanie szkolne – postawa strzelecka stojąca, wychylanie zza narożnika w korytarzu i prowadzenie ognia do celu stacjonarnego z odległości 2-3 metrów.

4.19. Procedura taktyczna – tworzenie Ostatniego Bezpiecznego Punktu przed otwartymi drzwiami do pomieszczenia.

4.20. Procedura taktyczna - tworzenie Ostatniego Bezpiecznego Punktu w otwartych drzwiach do pomieszczenia.

4.21. Strzelanie szkolne – postawa strzelecka stojąca – krojenie bronią silną ręką pomieszczenia zza futryny otwartych drzwi od lewej i prawej strony i prowadzenie ognia do celu stacjonarnego zlokalizowanego w pomieszczeniu na kierunku godzina 1200

4.22. Procedura taktyczna – taktyczne wejście do pomieszczenia przez pojedynczą osobę.

4.23. Procedura taktyczna – reakcja na kontakt w czasie taktycznego wejścia do pomieszczenia przez pojedynczą osobę.

4.24. Strzelanie szkolne – w ruchu i z przystanków, w czasie taktycznego wejścia do pomieszczenia, prowadzenie ognia do celu stacjonarnego z odległości 3-4 metrów, zlokalizowanego w pomieszczeniu w kierunkach na godzinie 1100 lub 1500.

4.25. Procedura taktyczna – kontrolowanie bronią otwartego pomieszczenia w czasie przemieszczania wzdłuż korytarza działając w budynku pojedynczo.

4.26. Strzelanie szkolne – strzelania w czasie przemieszczania wzdłuż korytarza, prowadzenie ognia do celu stacjonarnego będącego w postawie bojowej oraz patrolowej z odległości 3-5 metrów, zlokalizowanego w otwartym pomieszczeniu na kierunkach na godzinie 1100 lub 1000.

4.27. Ćwiczenie FORCE ON FORCE – krojenie sektora za narożnikiem w korytarzu i reakcja na kontakt ogniowy.

4.28. Ćwiczenie FORCE ON FORCE – krojenie sektora za narożnikiem futryny otwartych drzwi i reakcja na kontakt ogniowy.

4.29. Ćwiczenie FORCE ON FORCE – reakcja na kontakt z przeciwnikiem podczas kontrolowania bronią otwartego pomieszczenia w czasie przemieszczania wzdłuż korytarza działając w budynku pojedynczo.

4.30. Strzelanie bojowe – sprawdzenie umiejętności w ramach przenikania przez budynek.

5. ORGANIZACJA SZKOLENIA:

5.1. Dzień I

5.1.1. 08:30 zbiórka w recepcji Hotelu Strzelnica, ul. Lubliniecka 9, Kochcice koło Lublińca (www.resortstrzelnica.pl)

5.1.2. 09:00 rozpoczęcie zajęć

5.1.3. 14:00 przerwa

5.1.4. 15:00 rozpoczęcie zajęć

5.1.5. 18:30 zakończenie zajęć

5.2. Dzień II

5.2.1. 08:30 zbiórka na strzelnicy

5.2.2. 09:00 rozpoczęcie zajęć

5.2.3. 15:30 zakończenie zajęć

6. KRYTERIA DOPUSZCZENIA UCZESTNIKA DO SZKOLENIA:

6.1. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik musi okazać Organizatorowi dokument tożsamości.

6.2. Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi wypełniony osobiście Formularz Zgłoszeniowy

7. UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ PRZY SOBIE W CZASIE SZKOLENIA:

7.1. Uniform (bluza oraz spodnie lub kombinezon)

7.2. Czapkę,

7.3. Rękawiczki taktyczne,

7.4. Ciepłe ubranie (np.: sweter, bluza z polaru)

7.5. Przybory do notowania,

7.6. Sprawną latarkę z kompletem zapasowych baterii – w okresie od 30 października do 31 marca,

7.7. Wodę minimum 3 litry,

7.8. Pałatkę lub ubranie chroniące przed opadami atmosferycznymi,

8. UCZESTNIK MOŻE POSIADAĆ W CZASIE SZKOLENIA własny sprzęt:

8.1. Hełm lub kask,

8.2. Ochronniki wzroku i słuchu,

8.3. Oporządzenie taktyczne (szelki taktyczne lub kamizelka) z ładownicami na minimum 2 magazynki do broni głównej i 2 magazynki do broni zapasowej,

8.4. Plecak taktyczny,

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA na czas szkolenia:

9.1. Instruktorów – weteranów działań poza granicami państwa, byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów posiadających doświadczenie bojowe – 1 instruktor na czterech Uczestników szkolenia,

9.2. Broń palną długą samopowtarzalną GROT, BERYL, AR15, CR223 lub z serii AK,

9.3. Broń palną krótką samopowtarzalną GLOCK lub HS-9,

9.4. 150 nabojów do broni dla Uczestnika szkolenia,

9.5. 20 nabojów Ultimate Training Munitions (UTM) - Man Marker Round (MMR) do broni,

9.6. Kamizelki taktyczne, pasy taktyczne z ładownicami, worki na odzysk,

9.7. Okulary ochronne, ochronniki słuchu (słuchawki),

9.8. Tarcze strzeleckie 2D,

9.9. Światła chemiczne (na czas strzelań nocnych),

9.10. Rekwizyty militarne na polu roboczym do kreowania sytuacji taktycznych,

9.11. Obiekt do realizacji szkolenia (strzelnica CQB i KILLING HOUSE),

9.12. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

10. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA WYŻYWIENIA, NOCLEGU i PRZEJAZDÓW

10.1. Jest możliwość korzystania z bazy hotelowej resortstrzelnica.pl przez Uczestnika szkolenia zlokalizowanej 200 metrów od miejsca szkolenia. W sprawie noclegów prosimy kontaktować się z obsługą hotelową, tel. +48 734 149 201.

11. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA: maksymalnie 6 osób biorących udział w szkoleniu.

12. REKRUTACJA: osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu przesyła na e-mail Organizatora email informację treści „Imię i Nazwisko, adres kontaktowy e-mail uczestnika oraz typ broni głównej (BROŃ GŁÓWNA: AK47 lub BERYL lub AR15) - proszę wpisać mnie na Listę Uczestników Szkolenia DT-W-WWTZ-001 15-16LIP20. Następnie rozpocznie się proces rekrutacji do szkolenia.

13. PŁATNOŚĆ – po potwierdzeniu przez organizatora o wpisaniu na Listę Uczestników Szkolenia DT-W-WWTZ-001 15-16LIP20 należy dokonać przelewu wskazanej przez Organizatora kwoty na rachunek:

82 1050 1155 1000 0092 1555 4511

ING Bank Śląski S.A.

JACO Military Training & Consulting Jacek PIETRZAK

SZYMANOWSKIEGO 12/12

42-700 LUBLINIEC

Tytuł przelewu – DT-W-WWTZ-001 15-16LIP20

14. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA SZKOLENIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY. W wyniku odwołania szkolenia wszelkie dokonane płatności przez uczestników szkolenia zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

Walka W Terenie Zurbanizowanym – 001 Przenikanie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz